سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه بوعلىسىنا 
معاون نهاد 
1389/04/29 
ادامه دارد 
معاونت 
همکاری 
حوزه علوم اسلامى 
مدىر  
1389/06/01 
ادامه دارد 
مدىرىت